Enw arall ar Aciwbigo Meddygol yw Nodwyddo Sych sy'n golygu mewnosod nodwyddau main er mwyn gweld effaith therapiwtig. Ar y cyfan, mae'n addasiad o'r dull Tseiniaidd gan ddefnyddio gwybodaeth fodern anatomeg a ffisioleg y gorllewin.
 
 
 
Y mae Aciwbigo Meddygol yn dechneg a ddefnyddir i drin camweithrediad mewn cyhyrau, ffasgia a meinwe cysylltiol. Gallai leihau mewnbwn nociceptaidd ymylol parhaus a lleihau neu adfer amhariadau o strwythur a swyddogaeth y corff sy'n arwain at weithgaredd a chyfranogiad gwell.
Tylino Chwaraeon yw'r dull o drin meinwe meddal i leihau straen a thensiwn sy'n casglu yn y corff. Y mae Tylino Chwaraeon yn driniaeth meinwe dwfn a all helpu i adlinio ffibrau cyhyrau a meinwe cysylltiol ac yn helpu fflysio unrhyw docsinau. Y mae Tylino Chwaraeon yn fanteisiol i gyflymu'r broses adfer, ac mae hefyd yn bwysig o ran atal anafiadau, gan gynnal y corff mewn cyflwr da ar gyfer cyfranogi mewn chwaraeon.
 
 
 
Manteision Tylino Chwaraeon:
 
-Lleihau tensiwn yn y cyhyrau
-Lleihau straen
-Cynyddu cylchrediad y gwaed i hybu iachâd
-Cynyddu llif lymffatig i hybu gwellhad
-Gwella hyblygrwydd cyhyrau
-Hwyluso gweithrediad y cyhyrau ac
    optimeiddio perfformiad chwaraeon
 
 
 
NID yw Tylino Chwaraeon YN UNIG ar gyfer pobl sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon. Gall UNRHYWUN deimlo'r manteision!
Tylino Chwaraeon
Aciwbigo Meddygol (Nodwyddau Sych)
Tapio Cinesiolegol
 
Y mae Tapio Cinesiolegol yn golygu cymhwyso stribedi tenau, stretchy, cotwm elastig gyda glud acrylig a'i dapio i'r croen. Gall Tâp Cinesiolegol ddarparu cefnogaeth ar gyfer cyhyrau gwan neu rhai wedi eu hanafu heb effeithio ar gylchrediad na symudiad. Y mae hyn yn caniatau cyfranogiad llawn yn ymarfer corff tra'n lleihau'r risg o ddatblygu anghydbwysedd cydadferol neu anafiadau. Y mae Tâp Cinesolegol yn wydn, wrthgawod a gallwch adael yn ei le am ychydig o ddyddiau. Y mae hyn yn berffaith ar gyfer y rhai sy'n cymryd rhan mewn digwyddiadau.
 
Adsefydlu Anaf Chwaraeon
 
Y mae Adsefydlu Anaf Chwaraeon yn golygu triniaeth neu driniaethau a gynlluniwyd i hwyluso'r broses o wella o anaf mor effeithiol a chyflym â phosibl. Prif nod y cynllun adferiad yw i leihau poen. Symuda'r claf drwy amrywiaeth o ymarferion cryfhau, ymestyn, propriodderbynnol ac ymarferol. Pan fydd cynllun adferiad yn cael ei ddilyn a'i gwblhau'n gywir y mae'r claf yn dychwelyd yn hyderus ac yn ddiogel i gyfranogi mewn chwaraeon/gweithgareddau. Y mae'r claf hefyd mewn llai o berygl o ail-gynnal yr anaf.
 
 
Aciwbigo Electro Feddygol
Mae Aciwbigo electro feddygol yn fodd addasedig o nodwyddo sych traddodiadol, lle mae cerrynt trydanol curiadol yn cael ei roi rhwng parau o nodwyddau yn defnyddio dyfais. Mae'r dyfeisiau yma hefyd yn helpu i reoli amlder a chryfder y curiadau sy'n cael eu dosbarthu.
 
Cyflyrau meddygol cyffredin lle mae Aciwbigo electro feddygol yn cael ei ddefnyddio fel triniaeth :
 
-Er mwyn lleihau poen aciwt neu gronig
-Poen Musculoskeletal
-Tendinopathies
-Poen wedi llawdriniaeth
-Poen yn rhan isaf y cefn
-Fibromyalgia
 
 
Dulliau defnyddiol eraill ar gyfer cyflyrau Musculoskeletal:
 
-Cyflymu'r broses o atgyweirio meinwe drwy gynyddu cylchrediad
-Cynyddu llif y gwaed
-Cynyddu rheolaeth a chryfder y cyhyrau
-Lleihau sbastigedd y cyhyrau

Uwchsain Therapiwtig
Therapi uwchsain yw'r defnydd o tonnau sain i drin anafiadau musculoskeletal. Dangoswyd iddo gynyddu cyfraddau iachau, ymlacio meinwe, gwresogi meinwe, llif gwaed lleol a chwalu meinweoedd. Gall effeithiau cynyddu'r llif gwaed lleol helpu i leihau chwyddo lleol a llid cronig. Mae rhai astudiaethau hefyd wedi dangos y gall Uwchsain hybu iachau torri asgwrn.

Therapi Interferential
Defnyddir cerrig amledd canolig mewn dau neu bedwar cyfansoddiad polyn i gynhyrchu effaith symbyliad amlder isel. Mae'n symbyliad generig gan y gellir sefydlu'r peiriant i weithredu'n debyg i ddyfais TENS neu i ymddwyn yn fwy fel ysgogydd cyhyrau trwy addasu'r amlder ysgogol. Y pedwar prif ddefnydd o therapi Interferential yw rhyddhau poen, ysgogi cyhyrau, cynyddu llif gwaed a lleihau edema.
07795 142021

Gall Aciwbigo Meddygol gynorthwyo wrth drin:
 
-Anafiadau aciwt neu gronig
-Cur pen
-Poen cefn a gwddwg
-Sbasm y cyhyrau
-Straen y cyhyrau
-Penelin tenis neu golffiwr
-   TMJ Dysfunction
Manteision Tâp Cinesiolegol:
 
- Normaleiddio ffwythiant cyhyrau
- Cynyddu llif fasgwlaidd a lymffatig
- Lleihau chwyddo
- Lleihau poen
- Lleddfu tensiwn annormal y cyhyrau
- Cynyddu propriosepsiwn
Y mae'n bwysig i BEIDIO ag anwybyddu anaf ond i ADFER yn llawn ohono!

Trin Meinwe Meddal â Chymorth Offeryn
Mae Trin Meinwe Meddal â Chymorth Offeryn yn fath syml, anfewnwthiol o trin meinwe meddal sy'n defnyddio ystod o offer anhyblyg i ychwanegu at archwilio a thrin meinwe meddal. Mae'r therapi yn darparu ysgogiad symudol i'r strwythurau meinwe meddal yr effeithir arnynt er mwyn hwyluso'r broses iacháu yn yr ardaloedd anafedig a gwella symudedd a swyddogaeth gyffredinol. Credir bod ysgogiad meinwe meddal yn cymell ymateb llidiol lleol sy'n annog rhyddhau adlyniadau myofascial, chwalu meinwe craith, atgyweirio ac adfywio colagen, ac ailfodelu meinwe gyswllt.
Triniaeth Osteopathig Asgwrn Cefn
Mae triniaeth osteopathig asgwrn cefn yn atodiad effeithiol i driniaeth â llaw pan fo'n briodol, ac mae'n caniatau i ni symud y claf i gyfnod ymarferion adsefydlu mor gyflym â phosibl.
 
Mae'n cynnwys rhoi gwthiad osgled isel cyflymder uchel ar gymal, gall hyn ein helpu i leihau tôn cyhyrau dros dro, lleihau poen symptomatig a helpu i wella ansawdd a maint symudiad ardal.